رونمایی از مستند هستند کسانی که از مجموعه فعالیت های مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۷
دکتر مریم اسلامی رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی
پروفسور نیرنیا ، رئیس آکادمی پزشکی فرد محور آلمان
پذیرایی
تقدیر از کارگردان مجموعه مستند "هستند کسانی که" آقای غلام زاده