کارگاه های مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی

۰۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴
کارگاه بیوانفورماتیک و طراحی دارو
کارگاه بیوانفورماتیک و طراحی دارو
کارگاه Real Time PCR  (آموزش عملی تکنیک در آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پزشکی آبتین)
کارگاه عملی سیتوژنتیک
کارگاه Real Time PCR ( بخش عملی در آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پزشکی آبتین)
کارگاه عملی سیتوژنتیک
کارگاه عملی سیتوژنتیک
کروموزوم های یک انسان در زیر میکروسکوپ
کارگاه میکرو آرنا و سیستم بیولوژی سرطان
کارگاه NGS
کارگاه NGS
کارگاه مقاله نویسی در علوم آزمایشگاهی و بالینی
کارگاه مقاله نویسی در علوم آزمایشگاهی و بالینی