دومین سم‍پوزیوم بین المللی روش های نوین تشخیص و درمان سرطان