خدمات مرکز تحقیقات

  1. خدمات مشاوره پزشکی (مشاوره سلول درمانی، مشاوره ژنتیک)
  2. خدمات آزمایشگاهی (براساس تعرفه ساها )
  3. خدمات آموزشی
  4. خدمات مشاوره ای پژوهشی (طرح ها و پایان نامه ها) و ادامه تحصیل
  5. برگزاری همایش ها و کارگاه ها
  6. برگزاری دوره های تخصصی
  7. اجرای طرح های صنعتی و پژوهشی

تعرفه ها برحسب نوع قرارداد تنظیم خواهد گردید .