برنامه استرات‍ژیک

• برنامه استرات‍ژیک:

 زیست فناوری دانشی برگفته از گرایش‌های مختلف در شاخه‌های علوم زیستی است که در ارتباط با به کارگیری ارگانیزم‌های زنده، اندامک‌های آن‌ها، مولکول‌ها و فرآیندهای زیستی جهت بهبود و توسعه ارائه خدمات پزشکی، داروسازی، صنعتی، شیمیایی و کشاورزی می‌باشد.

 با توجه به پیشرفت‌ گسترده علم و سیاست‌گذاری‌های علمی جدید در برترین‌ دانشگاه‌های دنیا رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی) به عنوان یکی از اساسی‌ترین رشته‌ها در جهت تلفیق بیولوژی با فناوری (تکنولوژی) و صنعت در دنیا مطرح می‌باشد. در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌ی سلامت و همسو با برنامه‌های راهبردی نظام جمهوری اسلامی و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی و راه‌اندازی رشته زیست فناوری در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه‌های معتبر داخل کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیاز به تاسیس مراکز تحقیقاتی در این خصوص در جهت تربیت نیروهای متخصص و محقق کارآمد در جهت پژوهش، تولید علم و تجاری سازی فرآورده‌ها الزامی به نظر می‌رسد.

 بنابراین اهداف مرکز را به شکل زیر می‌توان عنوان نمود:

 الف- فراهم نمودن امکانات آموزشی و پژوهشی در خصوص تحقیق و تربیت‌های محقق برجسته

 ب- توسعه و به کارگیری دانش مدرن امروزی در زمینه رویکردهای پزشکی، دارویی، صنعتی و کشاروزی

ج- انجام و پژوهش‌های کاربردی (Translational Research) با هدف تولید علم، تجاری سازی و خودکفایی اقتصادی کشور

د- تشویق و هماهنگی محققین جهت اجرای پروژه‌های مشترک بین رشته‌ای، پیراپزشکی و زمینه‌های مرتبط با آن