چارت سازمانی

چارت سازمانی

 - رئیس مرکز تحقیقات

- مسئول دفتر و امور تایپ

 - اعضاء هیئت موسس مرکز

 - معاون پژوهشی مرکز

 - مدیر امور پژوهشی و روابط عمومی و بین الملل

 - اعضاء کمیته شورای پژوهشی

 - اعضای هیئت علمی مرکزتمام وقت

 - اعضای هیئت علمی نیمه وقت و پاره وقت

 - متخصص آمار زیستی

 - متخصص اپیدمیولوژی

 - کارشناسان امور پژوهشی ( پرسنل مرکز)

 - مسئول امور سایت و IT

- کارشناس امور ارزشیابی مرکز

- کمیته تحقیقات دانشجویی

 - آزمایشگاه ها (کارشناسان مرتبط)