گروه های علمی_ پژوهشی

گروه های علمی_ پژوهشی

- تشخیص مولکولی بیماری ها

- رادیوفرکانس ها

- تغذیه و بیماری

 - سرطان

 - نانوبیوتکنولوژی

 - سلول وژن درمانی

 - مهندسی بافت

 - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها

- رادیوداروها و دزیمتری

 - بیماری های استخوان

 - بیماری های قلبی و عروقی

 - بیماری های پوستی

- بیماری های گوش و حلق و بینی

 - آنتی بادی های مونوکلونال

 - واکسن ها

- ساخت کیت ها و تجهیزات پزشکی

 - پروتئومیکس و ژنومیکس

 - نیو بیولوژی و سیستم بیولوژی