مقررات مرکز

مقررات مرکز

- حفظ حجاب اسلامی و رعایت شئونات اسلامی برابر ضوابط و مقررات مربوطه

- رعایت ساعات ورود و خروج به مرکز

- رعایت نکات ذیل جهت ارتقاء سطح ایمنی افراد

 - پوشیدن روپوش سفید - عدم استفاده از کفش

- پوشیدن دستکش لاتکس

 - عدم استفاده از خوردنی ها و آشامیدنی ها در محیط آزمایشگاه

- تجمع و تشکیل اتاق فکر در ساعات تنظیم شده - عدم استفاده از دخانیات

 - تشکیل جلسات منظم هفتگی جهت ارائه گزارش شفاهی پیشرفت پروژه ها با حضور سرگروهای مربوطه

 - به همراه داشتن دفتر آزمایشگاه جهت ارائه گزارش های کتبی پیشرفت پروژه ها