اعضای هیات موسس

• اعضای هیات موسس:

     خانم دکتر مریم اسلامی (ریاست مرکز)

     آقای دکتر محمد رضا آقا صادقی

     آقای دکتر سید مهدی کریمی

     آقای دکتر سیدحمید جمال الدینی

    آقای پرفسور علیرضا خادم حسینی